Kalokagathia: Co znamená a jak ji používat ?Se slovem kalokagathia se můžeme setkat v různých kontextech a významech. Tak například se jeho význam vykládá jako výchovný ideál. V tomto kontextu je kalokagathia brána jako ideál, který má podpořit harmonickou výchovu člověka. V dalším významu je kalokaghatia pojatá jako ideál krásného a dobrého člověka a v dalším jako jednota dobra a krásy. Pro nás cvičence ale bude nejdůležitější asi nejznámější význam tohoto pojmu – ideál harmonie těla a duše.


Slovo kalokagathia je složeno ze dvou starořeckých přídavných jmen – kalos (,,krásný“) a agathos (,,dobrý“). Ideál kalokagathie vznikl již v době starověkého (antického) Řecka, kde byl sport (pohybová činnost) nejvíce rozšířený a populární ze všech starověkých národů. Řekové podporovali představu jednotného výchovného cíle, kterým byla neoddělená péče o tělo a o duši prostřednictvím spojení gymnastiky a atletiky na jedné straně s uměním a vědami na straně druhé. Dobrým vzorem kalokagathie v praxi může být například hrdina řecké mytologie – silák Herakles. Ten nejen, že disponoval neuvěřitelnou silou, ale také se učil zpěvu, filozofii, literatuře či hře na lyru !


V novodobé historii se pak pojem kalokagathia se začal používat v počátcích sportu a tělesné výchovy v 19. století. Myšlenku kalokagathie ve svém díle Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti zformuloval zakladatel moderních olympijských her Pierre de Coubertin. Touto myšlenkou se řídila i největší česko-slovenská tělovýchovná organizace SOKOL založená roku 1862 Miroslavem Tyršem, jejichž základní filozofie byla postavena právě na harmonickém rozvoji těla a ducha se známým mottem ,,V zdravém těle zdravý duch!“. Miroslav Tyrš je považován za největšího propagátora této myšlenky:


,,Nestačí jen krásné tělo, nýbrž v krásném těle budiž krásný duch, totiž dobrý duch, to znamená proslulá řecká kalokagathia.“
Ve svém díle Tělocvik v ohledu esthetickém rovněž Tyrš značně oslavuje řeckou tělovýchovu a myšlenku kalokaghatie. Odraz myšlenky kalokagathie lze najít také u dobového skautingu a jednoho z jeho zakladatelů Františka Drtiny, který o kalokagathii napsal: „Ta »kalokagathia« jest vlastním jádrem celého kulturního snažení řeckého národa. Člověk řecký byl vychován tak, aby byl statný a krásný zjevem svým tělesným (kalos), aby však zároveň krása tato byla vyjádřením ethicky dobrého nitra (agathos), aby i duševní vlastnosti jeho všestranně byly vyvinuty, a on uschopněn řádně zastávati úkol svůj v rodině, obci a státě. Ve shodě s tímto ideálem byly dvě podstatné součásti výchovy řecké, vychování gymnastické (tělesné) a vychování muzické (duševní).“ Myšlenka kalokaghatie se pak objevuje i v dalších hnutích po celém světě. Ve všech případech vyjadřuje tělesnou krásu spojenou s čestností a poctivostí (harmonie těla a duše). Harmonie (soulad) se týká jednak lidské tělesnosti (souměrný rozvoj všech partií), jednak vztahu mezi tělem a duší a jednak souladu člověka s celkem přírody. Celkové pochopení harmonie je velmi důležité. Ve sportu, kde je zdůrazňována tendence stále se překonávat, jít za co nejlepším výkonem a za vítězstvím na úkor harmonického rozvoje a důležitosti kvality procesu, je pak myšlenka harmonie zvláště důležitá. Na důležitost harmonie odkazovali už mnozí filozofové jako například Platón či Aristotelés. Kritizovali jednostrannost některých sportovních disciplín a nerovnoměrný rozvoj tělesné konstituce – upřednostňování rozvoje některých částí těla vůči jiným. I kvůli tomu Aristotelés ze všech sportovních disciplín nejvíce vyzdvihoval pětiboj, kde je zapotřebí skutečná všestrannost sportovce a dochází tak k jeho harmonickému rozvoji.,,Pětibojaři jsou nejkrásnější muži Hellady.“

- Aristotelés
Shrnutí:


Kalokagathia představuje obraz celistvého všestranně rozvíjejícího se člověka, k němuž je zapotřebí směřovat. Tento ideál by obzvláště nám cvičencům měl být blízký, měli bychom ho znát a snažit se ho promítnout do svého života a do své cesty za svou vysněnou postavou. Nehleďme pouze na krásu vnější, ale snažme se budovat i tu vnitřní. Rozvíjejme se všestranně a harmonicky. Cvičme a vzdělávejme se. Pracujme na sobě ve všech směrech. Teprve tak se dokážeme co nejblíže přiblížit či dosáhnout ideálu kalokagathie.

Související příspěvky

Zobrazit vše